Podmínky použítí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Tezu Group s.r.o., se sídlem Malátova 9, Ústí nad Labem, IČO: 08347760 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „služba“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky ww.etezu.cz a mobilní aplikace (dále jen “Tezu“). Služba je určená pro fyzické osoby – nepodnikatele zajímající se o otázky mateřství a výchovy dětí. Proto je obsah služby optimalizován a personalizován pro uživatele tak, aby jim pokud možno dodával relevantní obsah podle jejich oblastí zájmu, vč. reklamních sdělení. Oblasti zájmu uživatelů jsou určovány podle jejich chování a obsahu jejich příspěvků v rámci služby. Služba není určena osobám mladším 16 let.

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuzí a pravidla inzerce, které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky, pravidla diskuzí a pravidla inzerce tak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb apod.). Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) nebo pomocí ikony zvonečku v rámci aplikace. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě kdykoliv vypovědět (ukončit) zrušením registrace.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Informace o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů jsou uveny v záložce Zasady ochrany osobních údajů.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři v aplikaci a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a přezdívek).

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na Tezu (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.2. Při registraci na Tezu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně oprávněn aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky či aplikace provozované poskytovatelem a mohou tak být s těmito službami sdíleny. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Poskytovatel důrazně doporučuje uživatelům používat alespoň 8 místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice a pro přihlášení ke službám poskytovatele použít zvláštní heslo odlišné od jeho jiných služeb. Sdílení účtu není povoleno.

3.4. Poskytovatel může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu uživateli znemožnit využívat uživatelský účet nebo některé jeho funkcionality, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.5. Uživatel má k dispozici soukromé zprávy ke komunikaci s ostatními uživateli a administrátorem. V rámci soukromých zpráv budou uživateli zasílány interní informace o novinkách aplikace či webu Tezu a dále obchodní sdělení poskytovatele. Zasílání obchodních sdělení má uživatel možnost kdykoliv odmítnout, tj. pouze zprávy zasílané do emailové schránky uživatele.

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).

4.2. Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí poskytovatel poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na Tezu jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

6. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA OBSAHU TEZU A LICENCE

6.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené v aplikaci či na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející v Tezu nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Tezu jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

6.3. Poskytovatel je oprávněn v rámci propagaci služby využít v přiměřeném rozsahu části služby k reklamním účelům týkajícím se služby.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Služba je poskytována bezúplatně, není-li výslovně poskytovatelem stanoveno jinak. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.4. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Poučení o zpracování osobních údajů uživatelů je poskytnuto v Zásadách o ochraně osobních údajů.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření (registrace však může být zrušena kdykoliv). Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít definitivní zrušení účtu v sekci nastavení v Tezu.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná okamžikem doručení. Poskytovatel pak bez zbytečného odkladu zruší účet. Příspěvky umístěné uživatelem na Tezu nejsou samotným zrušením registrace dotčeny, pokud bude uživatel požadovat i odstranění příspěvků, může za tímto účelem kontaktovat administrátora služby na e-mailové adrese info@etezu.cz.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím ve zmáčkutí tlačítka zrušení účtu v nastavení uživatelského účtu v aplikaci.

10. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím Tezu nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@etezu.cz

11.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@etezu.cz

11.8. Obchodní podmínky obsahují také níže napsaná pravidla:

Hlavní pravidla diskuse

Porušení těchto pravidel vede k smazání nebo upravení diskusních příspěvků, případně k zablokování účtu na Tezu.

Je zakázáno vkládat příspěvky:

 • • s komerčním podtextem, reklamou a nebo spamem.
 • • s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím.
 • • urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse.
 • • obsahující vulgarismy.
 • • jakkoliv porušující platné právní předpisy či dobré mravy.
 • • s projevy rasové nesnášenlivosti.
 • • obsahující osobní údaje nad rámec připuštěný právními předpisy.
 • • vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
 • • obsahující text či jiné prvky porušující autorská práva (vždy uveďte raději odkaz na původní zdroj textu).
 • • snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými jmény, diskutováním sám se sebou apod.
 • • jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži apod.
 • • obsahující osobní nebo kontaktní údaje uživatele
 • • poškozující zájmy provozovatele serveru.

Další pravidla a doporučení

 • • Pamatujte, že Internet je veřejné médium. Proto dobře rozmyslete, jaké osobní informace zveřejníte.
 • • Diskusní téma by nemělo mít povahu chatu a rámcově by se mělo týkat názvu tématu (toto se netýká diskuzí ve skupinách).
 • • Diskusní příspěvky pište spisovně, ideálně s diakritikou. Používejte velká písmena na začátku vět, správně oddělujte věty a delší text logicky čleňte do odstavců. Diskuse je díky dodržení těchto pravidel přehlednější a lépe čitelná.
 • • Na provokace od ostatních diskutujících nereagujte, ale pouze upozorněte Tezu tým. Díky tomu se diskuse zbytečně nevyhrocuje.
 • • Je zakázáno zasílat jakékoliv nevyžádané nabídky nebo jinou formu reklamy přes soukromé zprávy.
 • • „Anonymní“ vkládání příspěvků je možné využít pouze u intimních témat nebo u příspěvků, u kterých je důležité zachovat anonymitu (posuzuje admin). Anonymní přispívání je zakázáno využívat pro kontroverzní diskuse nebo k napadání ostatních, v takových případech si provozovatel vyhrazuje právo uveřejnit u příspěvku údaje přispěvatele.
 • • Ikonka uživatele slouží k jednodušší identifikaci uživatele dalšími uživateli webu. Doporučujeme ji tedy měnit jen výjimečně. Není povoleno vkládat si ikonku nebo podpis s provokativní či jinak rušivou grafikou (například animované ikonky).
 • • Po smazání účtu je přístup do Tezu blokován a nelze se již znovu registrovat pod stejným, ani jiným nickem. O případných výjimkách rozhoduje administrátor.
 • • Technické dotazy či dotazy na administrátory posílejte v soukromé zprávě na nick admin.
 • • Tezu Group s.r.o. nenese odpovědnost za diskusní příspěvky uživatelů.

Porušení pravidel diskuse

 • • Pokud se bude jednat o mírné porušení pravidel, administrátor upozorní autora a diskusi/příspěvek upraví nebo smaže.
 • • Při opakovaném porušení pravidel je uživateli dočasně blokován přístup. Po týdnu lze u administrátora diskuse zažádat o odblokování.
 • • Při opakovaném porušování pravidel diskuse je přístup do diskuze trvale zablokován.
 • • Při obzvlášť hrubém porušení pravidel blokován a smazán okamžitě a trvale, a to bez upozornění administrátora.

Pravidla inzerce u Tezu bazárku

Není povoleno vkládat inzeráty:

 • • obsahující odkaz na jinou inzerci nebo prodej na jiné webové stránce (a to ani v podpisu, ani v soukromé zprávě),
 • • nabízející více druhů zboží za různé ceny; jednotlivý inzerát má obsahovat pouze jednu nabídku (výjimku tvoří Mix oblečení),
 • • na produkty prodávané prostřednictvím MLM (Multi level marketing),
 • • inzeráty na spolupráci na prodeji MLM a neověřitelné výdělky vyžadující finanční investici předem,
 • • nabízející léky na předpis, například hormonální antikoncepci,
 • • s protiprávním obsahem.

Uživatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Uživatel není oprávněn k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců. Uživatel je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a dalších podmínkách prodeje zboží či poskytnutí služby. Po označení inzerátů za vyřízené jsou i nadále zveřejňovány v Tezu v omezené podobě bez některých identifikačních údajů.

Pravidla soutěží na Tezu

 • 1. Pořadatel a organizátor: Tezu Group s.r.o., Malátova 9, Ústí nad Labem, 40001 IČ 08347760.
 • 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá po dobu určenou organizátorem, obvykle po dobu 1- 2 týdnů. Po ukončení soutěže vylosuje výherce organizátor nebo automaticky systém (záleží na mechanismu konkrétní soutěže).
 • 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být, není-li výslovně stanoveno jinak, pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice, která je zaregistrovaná v Tezu. Opakovaná účast v soutěži je vyloučena, není-li v ní výslovně stanoveno jinak a organizátor nemusí v takovém případě k účastníkovi přihlížet.
 • 4. VÝHRY: V soutěži lze vyhrát výhry, které jsou uvedené v popisku soutěže a které poskytuje zadavatel soutěže. Výhry získávají uživatelé, kteří správně odpovědí na všechny otázky a poté jsou automaticky vybráni systémem či jiným způsobem určeným pořadatelem. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové, povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že pořadatel je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.
 • 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení o výhře zasílá administrátor stránek danému výherci i s oznámením, jakou cenu vyhrál a se žádostí o poskytnutí kontaktní adresy. Kontakty na výherce se předávají zadavateli soutěže, který sám výhry rozesílá a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra propadá dalšímu uživateli v pořadí, který se soutěže zúčastnil či ve prospěch organizátora soutěže, a to podle jeho volby.
 • 6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a souhlas s tím, aby jeho uživatelského jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců a to po neomezenou dobu. Pořadatel bude osobní údaje týkající se účasti v soutěži zpracovávat po dobu 5 let od začátku soutěže, u výherců pak po dobu 10 let a to za účelem vedení účetnictví a plnění jiných právních povinností a ochrany práv pořadatele a případných partnerů soutěže. Zpracovávány budou osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, obvykle jméno a příjmení, e-mailový kontakt, odpověď na položenou otázku a IP adresa přihlášení. Pořadatel je dále oprávněn zpracovávat kontaktní údaje účastníků (vč. e-mailové adresy) pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to bez časového omezení (do odvolání souhlasu). Účastník, resp. výherce, zároveň bere na vědomí, že jím sdělené osobní údaje mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem a předávány také partnerům (případně spolupořadatelům) soutěže, kteří budou uvedeni jako partneři (spolupořadatelé) soutěže v komunikaci soutěže. Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže je dobrovolné, ale bez poskytnutí povinných údajů nebude účastníkům účast v soutěži umožněna.
 • 7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Změny pravidel soutěže budou oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na internetové stránce původních pravidel.
 • 8. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • ◦ Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří nedodržují pravidla nebo přidávají nevhodné, vulgárně laděné hodnocení.
  • ◦ Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v pravidlech soutěže.
  • ◦ Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají dalšímu uživateli, který se do soutěže zapojil a splnil podmínky soutěže či organizátorovi.
  • ◦ Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
  • ◦ O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání